Pomoc

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest DT Group s.c. z siedzibą na ul. Stalowej 3/7, 41-200 Sosnowiec.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@kiwigifts.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych DT Group s.c., Stalowa 3/7, 41-200 Sosnowiec

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zapytania przez formularz na naszej stronie www.kiwigifts.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez DT Group:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; 
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Właścicielem i Administratorem Agencji Reklamowej Kiwi Gifts jest:
DT Group s.c. 
Nr konta bankowego: Alior Bank 09 2490 0005 0000 4500 5375 6064
NIP 644-346-78-23
Regon 241701575
Zwana dalej jako Agencja lub Kiwi Gifts.
1.2 Serwis internetowy Agencji reklamowej Kiwi Gifts dostępny jest pod adresem www.kiwigifts.pl
1.3 Niniejszy regulamin określa:
- warunki korzystania z usług agencji;
- zasady wykonywania kalkulacji;
- zasady akceptacji projektów;
- zasady przyjmowania zleceń;
- zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
- warunki reklamacji;
- odpowiedzialność Agencji Reklamowej Kiwi Gifts.

2. Warunki korzystania z usług Agencji.

2.1. Korzystanie z usług agencji oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.2. Zastrzegamy sobie prawo do zamieszczania przykładowych zdjęć naszych realizacji do portfolio na stronie www.

3. Kalkulacje.

3.1. Kalkulacja zawiera koszt projektu, ceny jednostkowe artykułów lub usług, koszty techniczne oraz termin realizacji. Kalkulacje wykonywane są do 3 dni od daty złożenia zapytania ofertowego. 
3.2. Podane w kalkulacji ceny, są cenami NETTO. Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
3.3. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty przesłania przez pracownika Agencji.
3.4. W związku ze zmianami stanów magazynowych dostępność produktu może ulec zmianie w ciągu 14 dni ważności kalkulacji.
3.5. Kalkulacja nie jest wiążąca, nie stanowi oferty i w szczególnych przypadkach może ulec zmianie.
3.6. Stawka za pakowanie/rozpakowanie dotyczy jedynie produktów zapakowanych w opakowania jednostkowe. 
3.7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, wycofania towarów z oferty lub zmiany zasad promocji.

4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. Projekty graficzne prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie CorelDraw v.12 lub niższej, tekst zapisany w krzywych. Właściwe przygotowanie projektu (pod względem technicznym i merytorycznym) leży po stronie zlecającego.
4.2. W przypadku zlecenia wykonania projektu graficznego termin realizacji to 1-3 dni roboczych, w zależności od stopnia złożoności.
4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.
4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
4.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

5. Zasady przyjmowania zleceń.

5.1. Składanie zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie internetowej Agencji.
5.2. Wzór karty zostanie przesłany do Klienta przez osobę reprezentującą Agencję po zgłoszeniu chęci złożenia zamówienia.
5.3. W przypadku trzech pierwszych zamówień składanych przez Zamawiającego obowiązującą formą płatności jest przedpłata 100%. Na kolejne zamówienia wystawiana będzie faktura VAT z 7-mio lub 14-sto dniowym terminem płatności.
5.3. Koszty transportu towaru pokrywa Klient (wg. Cennika firmy kurierskiej UPS).

6. Warunki zgłoszenia reklamacji.

6.1. Reklamację może złożyć każdy Klient, który zrealizował zamówienie.
6.2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres: biuro@kiwigifts.pl
6.3. Zgłaszając reklamację, Klient winien jest zawsze posługiwać kartą zamówienia oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
6.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności (najlepiej udokumentowanej materiałem fotograficznym).
6.5. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
6.6. Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 3 dni od momentu dostawy do Zamawiającego. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
6.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
6.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy  będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
6.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w całej serii zamówienia.
6.10. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, powinien być czysty, jak również powinien posiadać fabryczne opakowanie w dobrym stanie oraz posiadać wszystkie (nieoderwane) metki. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu i numer konta bankowego. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.
6.11. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są uważane za podstawę do reklamacji.
6.12. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem Klient powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem uszkodzenia mechanicznego i w przypadku jego stwierdzenia- odmówić przyjęcia przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem,należy niezwłocznie powiadomić Agencję.

7. Zakres odpowiedzialności serwisu.

7.1 Agencja Reklamowa Kiwi Gifts nie ponosi odpowiedzialności za:
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Kiwi Gifts;
- wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
- opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
- opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Kiwi Gifts, przerw w dostawie energii elektrycznej itp.;
- opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
- Agencja Reklamowa Kiwi Gifts nie odpowiada za jakość i terminowość przesyłek kurierskich;
- za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a bankiem Kiwi Gifts;
- w przypadku błędu w opisie towaru lub ceny spowodowanego awarią systemową lub innym czynnikiem, np. błędu spowodowanego przez wprowadzenie błędnej ceny, Agencja Reklamowa Kiwi Gifts zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony strony www.kiwigifts.pl oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.
8.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 
8.3. Kiwi Gifts zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.kiwigifts.pl.

Jaki format pliku będzie odpowiedni?

FORMATY PLIKÓW akceptowanych przez pracownię graficzną

tif

 • bez warstw
 • przestrzeń barw: CMYK
 • osadzony profil: CMYK typu Coated FOGRA 27, (Coated FOGRA 39, Euroscale Coated)
 • kompresja: LZW
 • typ: IBM PC

pdf

 • zgodność z Acrobat 4 (PDF 1.3)
 • kompresja bitmap: JPEG najwyższa jakość
 • znaczniki: brak
 • osadzony profil: CMYK typu Coated (np. Coated FOGRA 27, Coated Fogra 39, Euroscale Coated)
 • usunięte nadruki (overprint)
 • kolory dodatkowe: rozbarwione na CMYK
 • efekty rastrowe: spłaszczone
 • wszystkie przezroczystości: spłaszczone
 • wszystkie obiekty tekstowe: skonwertowane na krzywe
 • jeżeli pliki umieszczone są w wielostronicowym PDF mają rożne wielkości, należy dostarczyć spis layoutów wraz z ich wymiarami w formie cyfrowej: txt, rtf, doc
 • nazwa pliku powinna zawierać́ r rodzaj pracy do druku oraz rozmiar w mm lub cm i jeżeli jest w skali innej niż 1:1 to również̇eż skalę, wg wzoru: rodzaj_pracy_szerokośćxwysokość_skala_1_10.tif/pdf

Wysokość pojedynczej litery:

 • min 1mm – dla druku o rozdzielczości 1440dpi (kolor czcionki – biały bez gradiendu)
 • min 3mm – dla druku o rozdzielczości 720dpi

W jakiej rozdzielczości należy przygotowywać pliki?

Rozdzielczość pliku w zależności od rozmiaru pracy:
 • 300 dpi dla prac < 1m2 w skali 1:1
 • 150 dpi dla prac > 1m2 w skali 1:1
 • 300 dpi dla prac > 15m2 w skali 1:10
 • Przy większych pracach skalujemy rozmiar, zachowując rozdzielczość 300dpi.

Dlaczego pliki należy przygotowywać w przestrzeni barwnej CMYK?

CMYK jest zestawem czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii:

 • C – cyjan (ang. Cyjan)
 • M – magenta, (ang. Magenta)
 • Y – żółty (ang. Yellow)
 • K – czarny (ang. blacK lub Key color)

Dla uzyskania głębi zalecamy skład koloru czarnego : C-40, M-40, Y-40, K-100

W jaki sposób powinny być przygotowane pliki do cięcia na ploterze tnącym?

Format pliku
Plik otwarty – czcionki zamienione na krzywe: pdf, eps, ai, cdr. Prosimy o dokładne oznaczenie linii cięcia (wykrojnik) lub umieszczenie go na osobnej stronie dokumentu lub na warstwie.

Kolorystyka
Dla map bitowych osadzonych w pliku: osadzony profil – U.S Web Coated SWOP 2, Euroscale Coated, Web Coated FOGRA CMYK, kolor czarny (40,40,40,100)

Rozdzielczość pliku w zależności od rozmiaru pracy
300 dpi dla prac poniżej 1m² w skali 1:1
150 dpi dla prac powyżej 1m² w skali 1:1

Spady
5mm – bez względu na stosowaną technikę

Uwaga! Długość pojedynczego brytu nie może przekraczać 4mb (np. 136x400cm)

Zaleca się zastosowanie następujących technik:

 • 1. Umieszczenie linii konturowych wewnątrz grafiki (zalecane)
 • 2. Umieszczenie linii konturowych na zewnątrz grafiki.
 • 3. Stworzenie grubszych konturów na zewnątrz grafiki i dookoła grafiki i umieszczenie w ich środku linii konturowych do wycinania.
 • 4. Stworzenie grubszych konturów dookoła grafiki i umieszczenie w ich środku linii konturowych do wycinania.
 • 5. Prosimy nie umieszczać linii konturowej na brzegu grafiki.

Jakie powinny być materiały graficzne niezbędne do realizacji projektu

 • materiały graficzne w krzywych lub bitmapach o rozdzielczościach co najmniej 2000dpi
 • teksty powinny być dostarczone przez Klienta
 • czcionki spoza naszego katalogu podstawowego, dostarcza klient na własną odpowiedzialność (prawa autorskie)

Jak powinien być przygotowany projekt do druku na Roll-up i X-Banner

 • format pliku: pdf, eps, tiff
 • rozdzielczość pliku: minimum 150dpi
 • skala 1:1
 • wymiary grafiki: wg specyfikacji szczegółowych produktów
 • kolorystyka: CMYK (kolor czarny 40,40,40,100)

Jak powinien być przygotowany projekt pod obsługę kampanii ogólnopolskiej?

W przypadku przygotowywania plików pod kampanie reklamowe proszę o stosowanie się do następujących zaleceń:

 • formaty: *.ai, *.pdf, *.cdr
 • czcionki: zamienione na krzywe
 • fotografie: maksymalnie dostępna rozdzielczość
 • bitmapa dostarczona powinna być nieskadrowana (pełna), minimalna rozdzielczość wynosi 120dpi dla bitmapy w sklali 1:1
 • układ grafiki (warianty): poziomy, pionowy i plakatowy efekty specjalne: bez efektów typu „overprint” itp.
  Bez względu na to, jaka część fotografii umieszczona jest na layoucie, wymagamy przekazania pełnej bitmapy dostarczonej jako osobny plik.
  Mając na uwadze metodę i przygotowanie pod druk mild-solvent nie zaleca się stosowania efektów typu „overprint” i podobnych.
  Wszystkie dodatkowe uwagi proszę umieszczać w pliku tekstowym *.txt, *.doc.

Wszystkie prace prosimy wysyłać na nasz serwer FTP, zakładając własny folder z nazwą firmy. Połączenie:

Host: kiwigifts.home.pl

Użytkownik: ftpkiwi

Hasło: drukarnia2012

Terminy realizacji projektów

 1. Projekty graficzne podstawowych nośników reklamowych wykonywane są w terminie 3 dni od momentu dostarczenia przez Klienta kompletu materiałów do realizacji.
 2. Projekty graficzne nośników bardziej skomplikowanych (strony WWW, sklepy internetowe, katalogi, książki) wykonywane są w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia przez Klienta kompletu materiałów do realizacji. 

Terminy realizacji druków

 1. Druk cyfrowy – 1-4 dni od momentu akceptacji lub przesłania projektu graficznego
 2. Druk offsetowy 
  1. Ulotki, ulotki składane – 4 dni roboczych
  2. Plakaty – 5 dni roboczych
  3. Papier firmowy – 5 dni roboczych
  4. Foldery – 7 dni roboczych
  5. Katalogi szyte – 5 dni roboczych
  6. Katalogi klejone – 9 dni roboczych
  7. Teczki – 8 dni roboczych
  8. Notesy klejone – 5 dni roboczych
  9. Wizytówki – 7 dni roboczych (w przypadku wizytówek niefoliowanych termin wydłuża się do 10 dni roboczych).
 3. Druk wielkoformatowy – 2-7 dni roboczych w zależności od wielkości zamówienia
 4. Oklejanie samochodów, witryn (Wydruk – 2-3 dni robocze + montaż)

Termin realizacji gadżetów reklamowych

7-14 dni od momentu akceptacji wizualizacji przesłanej przez pracownika Kiwi Gifts.

Terminy płatności

 1. W przypadku trzech pierwszych zamówień wiążącą formą zapłaty jest przedpłata 100%, zaliczka lub płatność przy odbiorze.
 2. Przy kolejnych zamówieniach wystawiona zostanie faktura VAT z 7 lub 14 dniowym terminem płatności.
 3. Klienci nie dopełniający obowiązku terminowego płacenia należności będą obsługiwani w trybie przedpłat.

Dlaczego minimalna wielkość zamówienia wynosi 1m²?

Jest to związane ze specyfiką produkcji w drukarni wielkoformatowej: szerokością materiałów użytych do druku, rozruchem maszyny, odpadami itp.

Dlaczego realizacja zlecenia na naklejki laminowane trwa dłużej?

Proces schnięcia wydruku wymaga około 24 godzin, jeżeli chcemy pokryć go bezbarwną folią (laminatem). Oczywiście czas ten jest ruchomy - może być inny w zależności od rodzaju laminatu i wykonywanej pracy.

Dlaczego pliki należy przygotowywać w przestrzeni barwnej CMYK?

CMYK jest zestawem czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii:

 • C – cyjan (ang. Cyjan)
 • M – magenta, (ang. Magenta)
 • Y – żółty (ang. Yellow)
 • K – czarny (ang. blacK lub Key color)

Dla uzyskania głębi zalecamy skład koloru czarnego:
C-40, M-40, Y-40, K-100

Zasady reklamowanie towarów zakupionych w Kiwi Gifts.

1. Reklamację może złożyć każdy Klient, który zrealizował zamówienie.

2. Reklamacje prosimy składać pisemnie na adres biuro@kiwigifts.pl

3. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się kartą zamówienia oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności (najlepiej udokumentowanej materiałem fotograficznym).

5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

6. Terminy zgłoszenia reklamacji:
Reklamacje można złożyć do 3 dni od momentu dostawy do Zamawiającego. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy  będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego. 

9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w całej serii zamówienia. 

10. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, powinien być czysty jak również powinien posiadać fabryczne opakowanie w dobrym stanie oraz posiadać wszystkie (nieoderwane) metki. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu i numer konta bankowego. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.

11. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są uważane za podstawę do reklamacji.

Infolinia

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

tel. 32 291 00 02
tel. kom: 510 721 041

Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiązać wszelkie wątpliwości.

img
img
img